Fra Colourbox

Forebyggelse af lastbilulykker - hvad kan gøres?

mandag 21 nov 16
|

Hvad er Havarikommissionen for Vejtrafikulykker?

Havarikommissionens undersøgelser har fokus på samspillet mellem trafikant, vej, omgivelser og køretøj i analysen af, hvilke forhold, der har medvirket til ulykkerne. Tværfaglighed er derfor et væsentligt element i kommissionens arbejdsprocedure. Læs mere

Seniorforsker og psykolog Mette Møller fra Transport DTU på Management Engineering er medlem af kommissionen. 

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har medio november 2016 udgivet en rapport om lastbilulykker. Rapporten baserer sig på kommissionens analyse af 30 lastbilulykker og resultaterne skal anvendes forebyggende.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har udgivet en samlet rapport: "Rapport nr. 13 - Ulykker med Lastbiler" som er tilgængelig for alle. Nedenfor er en kort præsentation af rapportens hovedbudskaber.

Seniorforsker fra Transport DTU på Management Engineering Mette Møller er medlem af kommissionen.  

Hovedanbefalinger

Kommissionens hovedanbefalinger skal bruges i det målrettede forebyggende arbejde. Resultaterne skal bidrage til, at de ansvarlige institutioner og myndigheder kan forbedre arbejdet med at forebygge trafikulykker. 

På baggrund af analysen af de 30 ulykker anbefaler Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, at der bliver arbejdet videre med følgende hovedpunkter:

Tid og fokus på orientering

 • Undersøgelse af chaufførernes orientering og hvorfor den ikke altid er tilstrækkelig
 • Kommunikationsindsatser for at forbedre chaufførernes orienteringsstrategi
 • Obligatorisk orienteringsstop ved højresving i byzoner

Krav om trafiksikkerhed fra købere af transportopgaver, bygherrer o.l.

 • Krav om trafiksikkerhed i f.eks. udbudsmateriale 
 • Krav om lastbiltyper med godt udsyn
 • Krav til rutevalg
 • Krav om retningslinjer for sikker adfærd hos virksomhederne

Kravene skal evt. understøttes af certificeringsordning. 

Øget kontrol af lastbiler, lastbilkørsel og virksomheder

 • Øget kontrol af lastbilers tekniske tilstand
 • Øget kontrol af hastighed, køre- og hviletid
 • Øget kontrol af transportvirksomheder for at sikre vognparkens stand og at regler for trafiksikkerhed overholdes
 • Automatiseret alkoholtest af chauffører, når de forlader speditionsfirmaer, toldområder m.m.
Baggrund: rapportens 30 ulykker

De 30 lastbilulykker, der er behandlet i rapporten, fordeler sig på denne måde:

 • Ulykker med cyklister og fodgængere - 9 ulykker
  Disse ulykker skete alle i byzone. Der var b.la. højresvingsulykker i signalregulerede kryds, hvor en ligeudkørende cyklist blev påkørt. Et par ulykker var venstresvingsulykker, hvor den svingende lastbil påkørte en fodgænger eller cyklist i krydset. Enkelte skete, da en lastbil satte i gang under varelevering på en plads og påkørte en fodgænger.
 • Ulykker på strækninger - 8 ulykker
  Disse ulykker skete oftest på lige strækninger på motor- eller motortrafikveje. De 5 ulykker var bagendekollisioner f.eks. i forbindelse med havari eller kødannelse. I de øvrige fulgte chaufføren ikke vejen og kørte af vejbanen.
 • Ulykker ved krydsning og svingning - 6 ulykker
  Disse ulykker skete typisk på en landevej, hvor en lastbil krydsede eller svingede ind foran et andet køretøj. Dels i situationer, hvor lastbilen svingede ind på f.eks. en sidevej, dels hvor lastbilerne foretog en vendemanøvre og kørte ud fra f.eks. en p-plads.
 • Ulykker hvor lastbilen tilfældigt ramtes - 7 ulykker
  Lastbilchaufførerne eller lastbilerne havde ikke nogen andel i, at disse ulykker skete. I de 4 ulykker kørte en bilist op bag i lastbilen f.eks. ved kødannelse. I et par mødeulykker kørte en bilist over i det modgående spor. Alle skete i landzone.
Årsager til ulykkerne

De 30 ulykker er analyseret af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og kommissionen har identificeret en række forskellige årsagsforklaring på, hvorfor ulykkerne skete. Nedenfor er de væsentligste årsager gennemgået kort:

Utilstrækkelig orientering medvirkede til 22 ud af 30 ulykker
Orienteringsfejlene opstod dels i komplekse situationer f.eks. i trafikerede kryds i byzone eller ved svingning ind på eller væk fra en landevej, hvor der var trafikanter fra begge retninger, dels ved ukompliceret kørsel f.eks. på lige ensformige strækninger i landzone.

I kryds og ved svingning - forhastet orientering
I de komplekse kørselssituationer gik orienteringen typisk galt, fordi lastbilchaufføren var koncentreret om andre forhold i trafikken eller selve svingmanøvren, eller fordi han skyndte sig eller var under pres.

Ukompliceret kørsel - uopmærksomhed og træthed
Ved den ukomplicerede kørsel var det typisk uopmærksomhed eller træthed/søvn, der førte til, at en chauffør kørte af vejen eller overså en langsomt kørende forude. Ulykkerne skete typisk på lige veje, som kan virke mindre krævende at køre på.

Lastbiltyper med dårligt direkte udsyn
Som langt de fleste lastbiler havde lastbilerne i undersøgelsen frembygget førerhus, hvor føreren sidder højt placeret oven på motoren. Den høje placering giver begrænset udsyn gennem ruderne i områderne tæt på lastbilen.

Køretøjsfejl og lovovertrædelser
Fejl ved lastbilerne (f.eks. forkert dæktype eller manglende afmærkning), samt overtrædelser af køre- og hviletid og hastighedsgrænser, alkoholpåvirkning og manglende selebrug medvirkede til nogle af ulykkerne eller til alvorligere personskader.

19 ud af 30 ulykker forebygget med nyere sikkerhedsudstyr
18 ud af 21 ulykker i landzone ville være undgået, hvis lastbilerne og/eller personbilerne havde haft avanceret nødbremse med fodgængerdetektor og vognbaneskiftalarm.

 


 

Læs mere i Rapport nr. 13 "Ulykker med lastbiler" som ligger frit tilgængeligt på Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hjemmeside - link

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.