Tidligere projekter

Nedenstående liste er et arkiv med tidligere projekter støttet af forskningsrådene og EU

  

Intelligent Road User Charging (IRUC) - afsluttet med udgangen af 2015

IRUC på dtu.dk

Folketinget overvejer en stor afgiftsreform, som skal halvere registreringsafgiften og indføre kørselsafgifter i stedet. Reformen vil flytte omkring 10 mia. kr. om året, svarende til halvdelen af statens udgifter til efterløn. Afgiftsreformen har store økonomiske konsekvenser, og kan have tilsvarende store konsekvenser på andre områder. Formålet med IRUC-projektet er, at identificere og forudsige de konsekvenser, som en halvering af registreringsafgiften måtte medføre. Der er ikke mange områder, der overgår trafik i kompleksitet og der er mange spørgsmål, som kalder på svar. Billigere biler vil give flere og større biler. Dyrere kilometer vil trække i den modsatte retning, men ingen ved endnu, hvad det samlede resultat bliver. Én interessant bundlinje er klimaet, som måske vil blive mere belastet end i dag. En anden er de offentlige kasser. Det er ret afgørende at vide, om der kommer et stort hul, som efterfølgende skal finansieres. Det er oplagt at bruge en kørselsafgift til at begrænse trængslen. Trængsel koster generelt 1-2 % af BNP i den vestlige verden. I Danmark vil trafikvæksten medføre, at trafikken på sigt bryder sammen, især omkring København. Ved at pålægge en afgift, der er størst hvor og når trængslen er størst, kan trafikken fordeles væk og trængslen reduceres. Men hvor stor skal afgiften være? Hvor meget kan trafikken flyttes? Hvor meget reduceres trængslen? Selvom spørgsmålene tilsyneladende er enkle, er der mange udfordringer. IRUC-projektet faciliterer et samarbejde mellem teknik og samfundsvidenskab, hvor førende danske og udenlandske forskere kommer til at arbejde med de nævnte spørgsmål under udvikling og anvendelse af de nyeste modeller og metoder.

Kontakt: Professor Mogens FosgerauBedre trafiksikkerhed – (Improving Road Safety - IMPROSA) - afsluttet med udgangen af 2015

IMPROSA på dtu.dk

Traditionelt er vækst i samfundet blevet fulgt af vækst i transportvolumen. En negativ omkostning ved transport er imidlertid uheld. Hvert år koster trafikuheld og skader forårsaget heraf samfundet mere end 11 mia. kr., på trods af at betydelige trafiksikkerhedsindsatser sættes i værk. Inden for vurdering af trafiksikkerhed har antallet af uheld i mange år udelukkende været set som en funktion af vejtype og trafikvolumen. 

Projektet udvikler et værktøj til at prioritere forskellige trafiksikkerhedstiltag, så indsatsen bliver så omkostningseffektiv som muligt. Gennem state-of-the-art uheldsmodellering vil der blive etableret bredere sammenhænge mellem på den ene side uheld af forskellig alvorlighedsgrad og trafikanters (risiko)adfærd, socio-økonomiske status samt bilejerskab og på den anden side infrastruktur samt økonomisk aktivitet i samfundet. Endelig vil projektet udvikle en ny metode til værdisætning af omkostninger i forbindelse med trafikuheld. Projektet forventes at give et bedre grundlag for en mere effektiv prioritering af trafiksikkerhedstiltag og dermed mere trafiksikkerhed for pengene. Projektet vil som noget nyt bruge både politi- og sygehusregistrerede uheldsdata til uheldsmodelleringen, ligesom socioøkonomiske variable vil blive brugt i anonymiseret form for hver enkelt dansker. Dette vil give mere præcise resultater end hidtil. Projektet vil drage fordel af bidrag fra internationalt førende eksperter på uheldsmodelleringsområdet. 

Kontakt: Seniorforsker Ninette Pilegaard  
Market potential for renewable fuels passenger cars (renewable fuel cars)

Renewable fuel cars på dtu.dk

I projektet er udviklet en økonometrisk model, der kan forudsige sammensætningen af nybilsalget på bilmodeller, herunder især biler, der anvender brændstof produceret med vedvarende energi, dvs. el-, brint og plug-in-hybridbiler samt biler, der kører på biodiesel. Yderligere er belyst betalingsviljen for forskellige aspekter vedrørende vedvarende energibiler. Markedet for elbiler er belyst ved forskellige priser på bilen og investering i infrastruktur til opladning. Endelig er udviklet en model til at analysere en optimal infrastruktur for hurtigladestationer og for ladestandere til elbiler.

Projektet blev afsluttet med udgangen af 2009, men har efterfølgende ført til at DTU Transport deltager i et antal større og mindre projekter om elbiler.

 

Drivkræfter og begrænsninger i transportudvikllingen - bidrag til klimaforandringer (drivers and limits)

Drivers and Limits på dtu.dk

Fortsat vækst i biltrafik, stærk vækst i flytrafik og voksende godstrafik gør transportsektoren til den hurtigst voksende bidragyder af drivhusgasudslip på verdensplan. Teknologisk udvikling giver en bedre energieffektivitet for transportmidlerne, men effekten heraf mere end opvejes af en større efterspørgsel efter hurtigere og tungere køretøjer, længere bolig-arbejdsstedsrejser og stadig mere fritidstrafik, hvilket skaber fortsat større udledning af drivhusgasser. De færreste betvivler, at der må gøres noget, men der er usikkerhed om hvordan og hvor meget, man skal gribe ind for ikke samtidig at skade økonomien og velfærden for meget. Formålet med dette projekt er at skabe en dybere forståelse af drivkræfterne bag transportudviklingen, og af de begrænsende faktorer i efterspørgselsstrukturen, for herigennem at afgøre hvordan transportvæksten og dermed klimaeffekten kan reduceres med mindst mulig negativ effekt på økonomien. 

Der fokuseres på 4 vigtige temaer bag drivkræfterne i væksten: de lange rejser; demografi og socioøkonomi; byudvikling og infrastruktur; godstransport. Uanset at dette er nogle af hovedudfordringerne er kendskabet til deres relative vigtighed og indflydelse relativt ringe. Resultaterne vil tjene som basis for overvejelser om, hvorvidt der er begrænsende trends i trafikudviklingen og/eller hvordan disse må eller skal ændres over tid. Vi vil formulere alternative visioner og udvikle en back casting proces for at belyse alternative politikker.


Usikkerheder i Vurdering af Transport Projekter (UNITE)

UNITE på dtu.dk

Trafikprognoser, estimater af anlægsomkostninger og samfundsøkonomiske cost-benefit analyser indgår ofte som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for store infrastrukturprojekter og trafikinvesteringer. Imidlertid fejler prognoserne ofte. Dette betyder, at der måske besluttes projekter, der i virkeligheden ikke kan betale sig, eller at projekter fejldesignes. Den offentlige sektor investerer meget store beløb i transportsektoren, og brugen heraf har stor betydning for virksomheder og husstande, samt afledte effekter for miljø og sikkerhed. Derfor er en større viden om systematiske udeladelser og usikkerheder i beslutningsgrundlag af stor betydning.

Projektet fortsætter forskning i emnet ved bl.a. DTU og AAU, hvor en række prognoser for fuldførte projekter sammenlignes med de observerede effekter efter at projektet er besluttet. Baseret herpå uddrages erfaringer og anbefalinger i modelbrug, og disse diskuteres i sammenhæng med beslutningsprocesser og reguleringen på området. Dernæst udvikles metoder til kvantificering af usikkerheder i beregninger af anlægs- og projektomkostninger, trafikprognoser samt cost-benefit analyser. Det er målet, at dette vil lede frem til praktisk anvendelige metoder, der vil kunne indgå som en del af beslutningsgrundlaget for trafikpolitikere og planlæggere. Usikkerheder i beslutningsgrundlag har tiltrukket begrænset fokus i den internationale transportforskning, og der forventes derfor også væsentligt internationalt videnskabelig impact.

  

Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin (DRUID)