Projekter fra forskningsrådene

DTU's transportforskning finansieres bl.a. via støtte fra forskningsrådene - eksempelvis Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd.

Projekter fra forskningsrådene er ofte flerårige, involverer gerne flere centre og institutter på tværs af DTU og har dertil i vid udstrækning partnere fra andre forskningsinstitutioner, myndigheder og private virksomheder. Nedenfor er en liste med aktuelle og nyligt afsluttede projekter.


 

IPTOP (integreret planlægning og optimering af kollektiv transport)

IPTOP på dtu.dk

IPTOP udvikler nye metoder til at planlægge, designe, styre og optimere Danmarks kollektive transportsystem. Passagererne får kortere samlet rejsetid og bedre service, mens trafikselskaberne opnår økonomisk gevinst. Dette forventes at give markante samfunds- og driftsøkonomiske fordele set i forhold til investeringen. Projektet vil forsøge at udviske grænserne mellem de forskellige kollektive transportsystemer, så det er driften af det samlede system der forbedres fremfor det enkelte delsystem. Således vil passagererne fremover opleve deres rejse mere sammenhængende end hvad tilfældet er i dag.

IPTOP har fokus på et attraktivt, tilgængeligt og punktligt kollektivt transportudbud, der samtidig er økonomisk rentabelt. Metodiske og teknologiske gennembrud betyder, at det nu er muligt at anvende omfattende datamængder og nye typer data til at optimere og planlægge kollektiv transport i stor skala. Projektet udvikler og anvender således innovativ dataanalyse og matematisk optimering til at forbedre koordinationen af servicen mellem de forskellige kollektive transportudbydere. Mange andre lande har tilsvarende udfordringer i forhold til at styrke den kollektive trafik, og derfor imødeses projektets resultater med spænding af internationale forskere, transportvirksomheder og myndigheder.

Projektet er støttet af Innovationsfonden

Kontakt: Professor Otto Anker Nielsen

 


National transport planning - sustainability, institutions and tools (SUSTAIN)

SUSTAIN på dtu.dk

I Danmark og internationalt er der bred enighed om at forfølge mål for bæredygtig transport udvikling. Dog er der kun begrænset forskning om processen i en national bæredygtig transport udvikling.

Målet for SUSTAIN er at udvide denne forskning og konsolidere en ramme på tre centrale områder for national bæredygtig Transport Planlægning (NSTP): 1) bæredygtighed, 2) institutioner og 3)værktøjer.
Forskning inden for disse tre domæner vil behandle følgende spørgsmål: Hvordan kan begrebet bæredygtighed operationaliseres og omsættes til strategiske performance mål for national transport planlægning? Hvordan kan disse typer af viden om organisationsformer og planlægningsprocesser bidrage til opfyldelsen af bæredygtighed i national transport udvikling? Og hvordan kan disse nye typer af viden bygges til nye model-baserede planlægningsværktøjer, der kan hjælpe den strategiske planlægning i den ønskede bæredygtige retning?

Et vigtigt træk ved projektet SUSTAIN er at den vil forsøge at kombinere resultaterne af sociale og tekniske videnskaber i planlægningen af forskning med omfattende politisk relevant viden i dialog med praktikere og internationale eksperter. Endvidere vil SUSTAIN forskningen understøttes af mange facetter ved forskning baseret på både danske og internationale sager. I tæt sammenhæng med igangværende dansk praksis inden for planlægning vil projektet tjene til at demonstrere potentialet i den formulerede NSTP ramme, som forventes at have en bred strategisk og politisk orienteret appel og indvirkning på fremme en fremtidig bæredygtig transport.

Projektet er støttet af Innovationsfonden

Kontakt: Lektor Michael Bruhn Barfod

 


 

Analyses of activity-based travel chains and sustainable mobility (ACTUM)

ACTUM på dtu.dk

Formålet med projektet er at udvikle et nyt og bedre trafikprognoseværktøj, som kan hjælpe til at finde de rigtige bæredygtige trafikløsninger i byområder. Det giver en mere optimal udnyttelse af samfundets ressourcer. De nuværende metoder betragter transport som et mål i sig selv, hvilket simplificer beskrivelsen af vores rejseadfærd. Projektet tager udgangspunkt i, at det er vores aktiviteter som f.eks. arbejde, skole og indkøb samt tids- og familiemæssige bindinger, der grundlæggende bestemmer vores rejsemønster og valg af transportmiddel. Projektet udvikler derfor en ny generation af trafikmodeller, som tager udgangspunkt i den enkelte persons og families aktiviteter henover dagen. Det er nødvendigt for korrekt at kunne belyse konsekvenser af f.eks. trængsels- og parkeringsafgifter eller konsekvenser af ændringer på arbejdsmarkedet.

Analyserne af folks aktiviteter og rejseadfærd baseres på interview med beboere i udvalgte husstande, ligesom nye dataindsamlingsmetoder med brug af bærbart GPS-udstyr undersøges. Projektet er tværfagligt og bygger bl.a. på adfærdsforskning, psykologi, statistik og økonomisk teori. Det gennemføres af et konsortium bestående af universiteter, offentlige organisationer og private virksomheder under ledelse af DTU Transport. De danske partnere er derudover Aalborg Universitet, Vejdirektoratet og Rapidis ApS. De udenlandske partnere kommer fra England, Schweiz, USA, Chile og Israel. Bl.a. deltager Leeds Universitet, som er Europas største og førende universitetsmiljø inden for transport. Projektet vil understøtte videreudvikling af den igangværende opbygning af et nationalt trafikmodelsystem i Danmark og resultere i nyskabende international forskning. 

Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden)

Kontakt: Professor Otto Anker Nielsen

  


 

RobustRailS - Robustness in Railway OperationS

RobustRailS på dtu.dk

RobustRails er et stort tværfagligt projekt med det formål at finde svar på spørgsmålet, der konstant bliver stillet i medier, blandt pendlere og hos politikere samt hos operatørerne selv: Kan vi togene til at køre til tiden?

Projektet samler flere institutter på DTU, nemlig Management (Transport), Compute og Fotonik for at se på flere aspekter af jernbanens robusthed. Målet er at udvikle en række systemer, der giver robusthed i planlægningen og afviklingen af jernbanedriften. Nye signalsystemer, pålidelig kommunikation og verificerbar it-systemer vil blive brugt til at nytænke og redesigne operativsystemer. Endelig vil der blive udviklet modeller til analyse af passagerstrømme, som dermed kan validere effekten af en mere robust jernbane.

Projektet er støttet af det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden)

 Kontakt: Professor David PisingerIntelliswitch - Intelligent Quality Assessment of Railway Switches and Crossings

Intelliswitch på dtu.dk

Dette projekt har som overordnet mål at øge sikkerheden, pålideligheden og den operationelle levetid for 3500 sporskifter på de danske jernbaner. På ethvert jernbanenet - uanset størrelse eller tilstand - er sporskifterne et vitalt anlægselement, som har stor betydning for banens tilstand og pålidelighed. 

Forskningsprojektet har deltagelse af fire institutter fra DTU og Banedanmark, og målet er sammen at undersøge, hvordan man får et bedre overblik over sporskifternes tilstand, og hvordan vedligeholdelsesomkostningerne kan blive lavere. Det er forventningen, at forskningsarbejdet giver nogle resultater, som direkte kan være med til at forbedre vedligeholdelsesindsatsen. Metoden er, at der bliver opsat måleudstyr i en række sporskifter. Resultaterne skal bruges til at udarbejde en teoretisk model, som kan give et overblik over sporskifternes tilstand. Oplysningerne fra målingerne og modellen gør det – sammen med målevognsdata og andre eksisterende målemetoder - muligt at regne sig frem til, hvordan sporskifterne påvirkes af eksempelvis udmattelse i stålet eller mekaniske unøjagtigheder. Der vil blive arbejdet med målinger, sensorer, metallurgi, mekanik samt matematisk og statistisk modellering. Forskningsprojektet er færdigt i februar 2019.

Projektet er støttet af Innovationsfonden

Kontakt: Professor Dorte Juul Jensen
URBAN - Urbanization, productivity and congestion

URBAN på dtu.dk

URBAN er et tværorganisatorisk forskningsprojekt, der vil kombinere viden om trafik, byøkonomi og transportøkonomi til at udarbejde en række redskaber til transportpolitisk beslutningsstøtte.
Det omfatter en politikmodel for husstandenes valg af bopæl og bilejerskab holdt op imod bilbeskatning og transportefterspørgsel. Dertil kommer forudsigelser om trængslens konsekvenser for økonomisk vækst og produktivitetseffekter samt byers størrelse og form.

Modeller og metoder bliver overdraget til de relevante transportpolitiske myndigheder og får derved direkte indflydelse på prioriteringen af de samlede årlige infrastrukturinvesteringer på omkring fem til ti milliarder kr. Målet er at gøre det lettere for beslutningstagere at forudse konsekvenserne, hvis man anlægger infrastruktur. Dette sker allerede til en vis grad i dag, men dette projekt sigter imod også at kunne forudsige konsekvenserne i forhold til produktiviteten. Problemstillingerne er generelle, og resultaterne forventes ligeledes at blive anvendt internationalt til lignende analyser.

URBAN ledes af DTU i tæt samarbejde med Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Projektet er støttet af Innovationsfonden

Kontakt: Professor Mogens Fosgerau


 

RoRo SECA - Mitigating and reversing the side-effects of environmental legislation on Ro-Ro shipping in Northern Europe

RoRo SECA på dtu.dk (kun engelsk)

Projektets mål er at identificere og vurdere de tekniske, operationelle, finansielle og lovgivningsmæssige tiltag, som kan bringes i anvendelse for at imødegå de negative effekter som ny miljølovgivning har på Ro-Ro skibsdrift i Nordeuropa. Problemet er en kilde til bekymring, ikke kun hos RoRo operatører i Østersøen og Nordsøen, som har eller overvejer at lukke ruter som urentable, men også hos virksomheder som arbejder med mine- og skovdrift i området. Projektet tager udgangspunkt i DFDS fragtrutenet i Nordsøen og Baltikum.

Projektet er støttet af den Danske Maritime Fond

Kontakt: Professor Harilaos N. Psaraftis